Introductie

Het Smart City Self Assessment is een gids voor leiders, op alle nivo's en van alle sectoren van Smart City programma's. Het Assessment is een praktisch hulpmiddel om in dialoog te komen over de ontwikkeling van een Smart City roadmap. Dit hulpmiddel is gebaseerd op best practices van een brede groep betrokkenen bij Smart City ontwikkelingen vanuit overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De basis is gelegd door het Britisch Standards Institute (BSI, PAS 181) met een intensieve betrokkenheid en consultatie van stedelijke stakeholders.

Smart Data City heeft in samenwerking met UrbanDNA en eProseed de Nederlandse versie ontwikkeld die door studenten van de Erasmus universiteit, Hogeschool van Amsterdam en AVANS hogeschool uitgebreid is getoetst bij Nederlandse gemeenten.

Context

De digitale revolutie brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee om bestaande en nieuwe problemen in de stedelijke ontwikkeling op te lossen. De stad blijft een aantrekkelijke plek om te wonen, verblijven en in te werken. Met de groei van de stad worden problemen als doorstroming verkeer, luchtkwaliteit, watermanagement, energievoorziening, veiligheid, etc. nog prominenter.

Algemeen aangenomen staan we voor de volgende uitdagingen:

 • Economische herstructurering van de stad als banenmotor
 • Toenemende bevolkingsdichtheid zet druk op bewoonbaarheid van en transport in de stad
 • Klimaatverandering vraagt om een energietransitie en verbetering van luchtkwaliteit
 • Online entertainment en -verkoop vraag om andere invulling van winkelgebieden
 • De ouder wordende populatie legt extra druk op sociale- en gezondheidsvoorzieningen en budgetten
 • Veranderende rol van de lokale overheid door enerzijds meer taken en anderzijds door verschuiving van verantwoordelijkheden naar marktpartijen
 • Vrijmaken van budgetten voor Smart City innovatie en intersectorale samenwerking
 • Achterblijvende wet- en regelgeving voor het omgaan met data

Doel van het Smart City Assessment

De bovenstaande uitdagingen dwingen steden ertoe om hun strategie en beleid opnieuw te bepalen en om te innoveren. Echter de complexiteit en de snelheid van veranderingen gecombineerd met de noodzaak van een sector- c.q. afdeling overstijgende aanpak zijn een enorme uitdaging voor de lokale overheden die georganiseerd zijn om te werken in zogenaamde silo's gebaseerd op haar eigen processen. Die silo's waren juist nodig om de organisatie bestuurbaar en voorspelbaar te maken. Dit organisatiemodel staat nu onder druk door de noodzaak van een integrale benadering van zowel gebieden waar de gemeente verantwoordelijk is als de veranderde eisen die de burger aan de overheid stellen.

Het Smart City Assessment geeft handvatten om oplossingen voor deze uitdagingen te vinden. Het mobiliseert de kennis en kunde van de medewerkers in de eigen organisatie door de discussie op gang te brengen hoe men tegen de eigen organisatie aankijkt en waar men over 3 tot 5 jaar zou willen staan.

Transformeren van het beheermodel van de stad

De essentie van het Smart City Assessment is het idee dat de slimste steden werken aan een andere modus operandi dan waarin zij traditioneel werkt.

Het traditionele model is gebaseerd op de eigen functionele processen van de overheid die zoveel mogelijk als losse onderdelen functioneren, welke vaak niet zijn gebaseerd op de behoeftes van de burgers. Smart Cities ontwikkelen nieuwe modellen die constante innovatie drijven en samenwerking op gang brengen tussen de losse verticale silo's binnen en buiten de eigen organisatie.

Traditioneel is budgettering, verantwoordelijkheid, besluitvorming ingericht als verticaal geïntegreerde dienstverlening, operationele afdelingen/silo's die gebouwd zijn rond functies in plaats van klantbehoeften:

 • Individuele burgers of bedrijven moeten zelf contacten leggen met elke silo, ze maken hun eigen procesflow afhankelijk van de vraagstelling
 • Data en informatie is typisch opgesloten in de silo's en beperkt zo de samenwerking en innovatie dwars door de geledingen die de stad beheert en belemmert het potentieel om stadsbrede verandering te versnellen.

Belangrijk onderdelen van de transformatie naar een smart city beheermodel

 • Investeren in smart data, zorgen dat de data over de prestatie en gebruik van de fysieke, ruimtelijke en digitale bezittingen real time beschikbaar zijn als open data om real time integratie en optimalisatie van de middelen in de stad;
 • Managen van stadsdata als een bezitting, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als in samenwerking met andere databezitters in de stad;
 • Mogelijk maken van door gebruikers, buiten de gemeentelijke organisatie, gedreven innovatie zoals door burgers, communities, private sector en vrijwilligers door de stedelijke data beschikbaar te stellen voor:
  • op technisch nivo door het ontwikkelen van een open data platform;
  • op zakelijk nivo door bedrijvigheid op basis van hergebruik van stedelijke data en door het combineren van private en publieke data voor commerciële toepassingen om zichzelf te kunnen financieren;
 • Innovatie voor duurzame en vanuit de burger-centraal-gedachte dienstverlening door:
  • aanbieden van one-stop dienstverlening over de benodigde afdelingen heen en door burgers, bedrijven en communities te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe diensten uitgaande van de burger;
  • inrichten van een geïntegreerde informatie architectuur dat door elke doelgroep gebruikt kan worden;
 • bepalen van holistische en flexibele budgetten met een focus op value-for-money die verder gaat dan een enkele afdeling
 • inrichten van een stadsbreed bestuurs- en stakeholder managementproces om de transformatie te ondersteunen.

Het Smart City Self Assessment

Het assessment bestaat uit 21 stellingen met 5 niveaus waarop gereageerd kan worden. Elk volgend niveau bestaat uit alle niveaus daarvoor. Zo zijn bij niveau 5 alle stellingen 1, 2, 3, 4 en 5 geldig.

Het resultaat kan online vergeleken worden met 2 gemeenten (mits die het assessment hebben ingevuld) en met het gemiddelde van de eigen gemeent . Andere analyses zijn mogelijk als maatwerk.

Download hieronder een voorbeeld rapportage die u ontvangt na het invullen van de Smart City Self Assessment:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Voor meer informatie, ondersteuning of uitgebreide Smart City workshop:

Uw bericht

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Organisatie

U ontvangt een bevestigingsmail als uw aanvraag is ontvangen.