De stad is in constante ontwikkeling, zeker nu de urbanisatie blijft toenemen. Dit brengt problemen met zich mee zoals gebrek aan ruimte, toenemende luchtvervuiling door een grotere hoeveelheid auto’s in de stad, en een onevenredige verdeling van aandacht voor grote steden terwijl kleinere steden, ook wel B-steden, over het hoofd worden gezien. NLingenieurs organiseerde daarom dit jaar voor het tweede jaar op rij de Doe & Durf challenge met als onderwerp: ‘Stad van de toekomst, de innovatie voor stedelijke ontwikkeling’. Op deze manier konden jonge Nederlandse ingenieurs hun projecten onder de aandacht brengen van het grotere publiek. Zes deelnemers kwamen bij ons langs om hun project te pitchen.

Smooth traffic management Antea Group

Winnaar van de challenge is het project ‘Smooth traffic management’ van Antea Group. Dit project richt zich op een nieuw soort navigatieroute voor (zelfrijdende)auto’s. Nu hebben automobilisten de keuze om hun bestemming via de ‘snelste route’, de ‘korste route’, of de ‘eco-route’ te bereiken. In deze routebepaling wordt echter geen rekening gehouden met de invloed die het verkeer heeft op de leefomgeving. Zo kan de snelste route je bijvoorbeeld in de middag langs een school sturen wanneer de leerlingen net opgehaald worden door hun ouders. Dit levert niet alleen voor opstoppingen, het verhoogt ook nog eens het fijnstofgehalte in de lucht op een plek waar veel kinderen zijn.

Antea Group pleit voor een nieuw soort navigatiesysteem waarbij de sociale context van de route centraal staat. Een ‘Quality of life route’, waarbij er een koppeling plaats vindt tussen real-time data uit de leefomgeving en het navigatiesysteem in de (zelfrijdende)auto.

Meer informatie vindt u hier: Smooth Traffic Management

 

Ruimte zoekt functie – Sweco Nederland

Het project ‘Ruimte zoekt functie’ van Sweco Nederland biedt een oplossing voor het gebrek aan ruimte in de Nederlandse steden. In veel steden is er namelijk een tekort aan bijvoorbeeld betaalbare woonruimte, terwijl (kantoor)gebouwen en openbare plaatsen leegstaan of slechts op een bepaald gedeelte van de dag gebruikt worden. Deze paradox willen zij oplossen door een platform te bieden waar gevraagde functie aan een beschikbare ruimte wordt gekoppeld. Er zijn namelijk voldoende ideeën en initiatieven om flexibeler met ruimte om te gaan, denk bijvoorbeeld aan het inzetten van lege daken als (zonne)akkers of het gebruik van bouwkavels als tijdelijke woonruimte, alleen worden deze nog niet op een grootschalige manier benut.

Het online geografisch platform ‘Ruimte zoekt Functie’ functioneert als matchmakingskader voor deze initiatieven. De input van dit platform is drievoudig. Er zijn ruimtehouders die zoeken naar een benutbare functie (aanbod), initiatiefnemers die zoeken naar ruimtes (vragers) en derden die mooie ideeën hebben om hieraan vorm te geven.

Bekijk het filmpje hieronder voor de uitleg van het project of klik hier voor meer informatie: Ruimte zoekt Functie

 

Mist in de stad – Movares

Het project MIST in de stad speelt in op het groeiende aantal apparaten dat gebruik maakt van het Internet of Things (IoT) netwerk. De verwachting is dat alleen al in West Europa het aantal IoT apparaten tussen 2014 en 2019 toe zal nemen van 1,9 miljard naar 3,5 miljard. Deze toename zorgt ervoor dat het netwerk, waarlangs deze apparaten communiceren, overbelast raakt. Door de groei van het draadloos verzenden van data en door alle verbonden apparaten en sensoren zullen de huidige netwerken een steeds grotere hoeveelheid data moeten verwerken.

Om te zorgen dat het huidige netwerk deze toename in apparaten aan kan, zijn er twee verbeteringen nodig. Namelijk het vergroten van de draagcapaciteit, bijvoorbeeld door objecten in de stad die voorzien zijn van stroom, zoals lantaarnpalen, uit te rusten met een 4G-transmitter. Dit zorgt voor een hogere dichtheid, hogere snelheid en meer betrouwbaarheid van het netwerk. Echter zal de ontwikkeling van de IoT apparaten niet stilstaan en zal het limiet van het uitgebreide netwerk dus alsnog bereikt worden. Daarom is er ook een verlaging in de capaciteitsvraag nodig. Dit kan door gebruik te maken van Fog-computing. Hierdoor wordt de data van alle, via lokale hubs verbonden apparaten in de stad verzameld, voordat deze doorgezonden wordt over het netwerk richting de servers van de dataverzamelaar of de Cloud.

Deze combinatie van beide oplossingen maakt het netwerk daadwerkelijk toekomstbestendig en is dan ook de crux van het concept MIST.

Meer informatie vindt u hier: MIST in de stad

 

Het Droom en Geneesplan – Sweegers en de Bruijn

Het ‘Droom en Geneesplan’ van Sweegers en de Bruijn wil de krimp in kleinere B-steden op een juiste manier faciliteren zodat de attractiviteit van deze stede niet verloren gaat. Steden kampen volgens hen namelijk met vergrijzing, krimp en overbevolking. Het faillissement van grote winkelketens zoals V&D zorgt er voor dat juist in de B-steden winkels leeg komen te staan, terwijl er vaak wordt gekeken naar een doorstart van de winkels in grotere steden. Hierdoor wordt de neerwaartse tendens in deze B-steden versterkt.

Team Sweegers & De Bruijn ontwikkelt voor deze leegstaande ‘winkelbakken’ een integraal concept waarin het bevorderen van de attractiviteit en leefbaarheid van de B-steden centraal staat.

Meer informatie over dit project vindt u hier: Droom en Geneesplan

 

RUST (Rust Uit Stedelijke Trasnformatie) – Tauw

Het project ‘RUST’ van Tauw speelt in op het steeds drukker worden van de groeiende steden. Hoewel we doorgaans genieten van de levendigheid in de stad is het moeilijk om hier aan de drukte van alledag te ontsnappen. Door nieuwe ‘rustzones’ te creëren wil Tauw de gezondheid en de beleving in de stedelijke omgeving verbeteren. Met de RUST-gedachten halen ze de voordelen van het wonen in het buitengebied naar de stad toe en zorgen ze voor aangename verblijf- en ontmoettingsplekken, ter compensatie van de algehele drukte en hectiek.

In de moderne (middel)grote steden zijn er vaak geen mogelijkheden voor grootschalige aanleg van bijvoorbeeld een park, zo stellen zij. Daarom is het noodzaak om geschikte plekken in de stad te vinden en te transformeren tot uitnodigende, kleine oases van rust. Op deze plekken vinden mensen van verschillende leeftijden en achtergrond elkaar, waardoor een nieuw gemeenschapsgevoel ontstaat. De aantrekkingskracht van zo’n rustzone zorgt voor een sociale en economische upgrade van de buurt of winkelstraat.

Hoe Tauw dit project gaat verwerkelijken kunt u hier lezen: RUST in de stad

 

Sharing City – Witteveen + Bos


‘Sharing City: share your space for a happy face’, dat is de slogan van het project van Witteveen + Bos. Zij bieden een oplossing voor de toenemende neerslag door klimaatverandering en daarbij gaande wateroverlast, en het tekort aan ruimte om dit water af te voeren in openbare ruimte. De huidige oplossing voor het afvoeren van de toenemende hoeveelheid water is namelijk het vergroten van het rioleringsstelsel. Dit is echter duur en openbare ruimte voor uitbreiding raakt steeds schaarser. Slechts 30% van de stad is namelijk publiek bezit. Daarom stelt het project ‘Sharing City’ voor om gebruik te maken van de 70% aan private ruimte voor de opslag van water.

‘Sharing City’ biedt een centraal platform waarmee inzichtelijk is waar waterberging nodig is en op welk privaat terrein deze gerealiseerd kan worden. Zij introduceren het begrip ‘private berging’. De burger biedt bijvoorbeeld zijn dak of tuin aan en de overheid huurt deze private ruimte vervolgens voor de invulling van maatschappelijke doelen via het ‘Sharing City’ platform.

Meer informatie over dit project vindt u hier: Sharing City